Regulaminy

Regulamin Stron informacyjnych Usługodawcy – INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

określający m.in. zasady dokonywania rezerwacji poprzez Strony informacyjne oraz zawierający najważniejsze informacje o Usługodawcy oraz o prawach Konsumenta. 

 

SPIS TREŚCI

  § 1 Definicje
  § 2 Kontakt z Usługodawcą
  § 3 Wymogi dotyczące korzystania ze Stron informacyjnych
  § 4 Rezerwacja Napojów alkoholowych
  § 5 Zaliczka
  § 6 Prawo odstąpienia od umowy
  § 7 Reklamacje
  § 8 Dane osobowe
  § 9 Zastrzeżenia
  Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Stron informacyjnych (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć w ramach Stron informacyjnych swoje indywidualne konto, umożliwiające w szczególności dokonanie rezerwacji Napoju alkoholowego w ramach Stron informacyjnych.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe w rozumieniu Ustawy.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rezerwujący – Użytkownik dokonujący rezerwacji Napoju alkoholowego za pośrednictwem Stron informacyjnych, w celu późniejszego zawarcia umowy sprzedaży w Punkcie.

Punkt – miejsce objęte przyznanym Usługodawcy zezwoleniem na sprzedaż detaliczną Napojów alkoholowych, o którym mowa w Ustawie, znajdujące się pod adresem: ul. Emilii Plater 8, 00-669 Warszawa.

Strony informacyjne – strona internetowa Usługodawcy (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca dokonywanie rezerwacji na dostępne w jej ramach Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://innevino.pl.

Usługodawca – INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852995, NIP 5213902893, nr REGON 386668517, kapitał zakładowy 5000,00 zł, adres e-mail: innevino@innevino.pl, numer telefonu: 790005835.

Ustawa – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Użytkownik – podmiot korzystający ze Stron informacyjnych, zarówno Konsument, jak i podmiot niebędący Konsumentem. 

Użytkownik uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118, 02-593 Warszawa.

 2. Adres e-mail: innevino@innevino.pl.

 3. Telefon: 790005835.

§ 3 WYMOGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRON INFORMACYJNYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Stron informacyjnych potrzebne są:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla dokonywania rezerwacji w ramach Stron informacyjnych, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 3. Strony informacyjne przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niespełniającego tego wymogu powinny opuścić Strony informacyjne, co oznacza w szczególności, że osoby te nie są uprawnione do dokonywania rezerwacji Napojów alkoholowych w ramach Stron informacyjnych.

§ 4 REZERWACJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Za pośrednictwem Stron informacyjnych Rezerwujący może dokonać rezerwacji Napoju alkoholowego. Nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży Napoju alkoholowego za pośrednictwem Stron informacyjnych. 

 2. Rezerwacja Napoju alkoholowego polega na umożliwieniu Rezerwującemu zakupu tego napoju w Punkcie, w cenie wskazanej na Stronach informacyjnych w momencie dokonania rezerwacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Usługodawca zwraca uwagę, że Rezerwujący może wybrać w ramach formularza rezerwacyjnego, o którym mowa w ust. 9, opcję odbioru zarezerwowanego Napoju alkoholowego poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu. W takim przypadku do całkowitej ceny zamówienia należy doliczyć koszt takiego odbioru, wynoszący 20 zł brutto - z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadku, w którym łączna cena zarezerwowanych Napoi alkoholowych wynosi co najmniej 500 zł brutto, ich odbiór poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu jest darmowy.

 5. Ceny Napojów alkoholowych prezentowane w ramach Stron informacyjnych są cenami brutto.

 6. Usługa rezerwacji Napoju alkoholowego jest bezpłatna.

 7. Rezerwujący może zarejestrować się w ramach Stron informacyjnych, tj. założyć Konto, lub dokonywać rezerwacji Napoju alkoholowego bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdej ewentualnej rezerwacji.

 8. W celu dokonania rezerwacji wybranego Napoju alkoholowego, należy dodać go do koszyka dostępnego w ramach Stron informacyjnych.

 9. Następnie Rezerwujący powinien wypełnić formularz rezerwacyjny, wskazując m.in. sposób odbioru (w standardowych godzinach otwarcia Punktu lub poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu) oraz dane niezbędne do zarezerwowania Napoju alkoholowego. W ramach formularza Rezerwujący powinien także wskazać metodę wpłaty zaliczki, o której mowa w § 5 - jeśli Rezerwujący zamierza wpłacić zaliczkę - lub wskazać, że dokona on płatności kartą lub gotówką w Punkcie. 

 10. Decydując się na odbiór zarezerwowanego towaru poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu, Rezerwujący powinien uprzednio ustalić szczegóły odbioru z Usługodawcą, kontaktując się z Usługodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – z wykorzystaniem danych wskazanych w § 2.

 11. Rezerwacja zostaje dokonana w momencie potwierdzenia jej treści i zaakceptowania Regulaminu przez Rezerwującego. Rezerwacja jest równoznaczna z zawarciem umowy o bezpłatne świadczenie usługi rezerwacji wskazanego Napoju alkoholowego.

 12. Każdorazowo dokonywana poprzez Strony informacyjne rezerwacja stanowi odrębną umowę o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. 

 13. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego obowiązuje do momentu, w którym Rezerwujący zawrze umowę sprzedaży zarezerwowanego Napoju alkoholowego w Punkcie albo do momentu, w którym rezerwacja zostanie anulowana - w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej.

  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY NAPOJU ALKOHOLOWEGO W PUNKCIE

 14. Zarezerwowany Napój alkoholowy będzie dostępny do odbioru w Punkcie w terminie wskazanym na Stronach informacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16.

 15. W sytuacji, gdy w ramach jednej rezerwacji Rezerwujący zarezerwował Napoje alkoholowe o różnym terminie gotowości do odbioru, rezerwacja będzie gotowa do odbioru w terminie właściwym dla Napoju alkoholowego o najdłuższym terminie gotowości do odbioru.
 16. Rezerwujący powinien odebrać Napój alkoholowy w Punkcie w godzinach otwarcia Punktu, wskazanych na Stronach informacyjnych, a w przypadku, w którym Rezerwujący wybrał w formularzu rezerwacyjnym opcję odbioru Napoju alkoholowego poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu – w terminie i o godzinie ustalonej z Usługodawcą.

 17. W razie wątpliwości co do pełnoletności Rezerwującego, Usługodawca lub osoba podająca Napoje alkoholowe w Punkcie uprawnieni są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Rezerwującego. Niemożliwe jest zawarcie umowy sprzedaży lub podanie zarezerwowanego Napoju alkoholowego w przypadku, w którym zachowanie Rezerwującego wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. 

 18. Odbiór zarezerwowanego Napoju alkoholowego w Punkcie jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży zarezerwowanego Napoju alkoholowego. Miejscem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Napoju alkoholowego jest Punkt.

 19. Z zastrzeżeniem ust. 20, rezerwacja zostaje anulowana po bezskutecznym upływie 7 Dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zaliczki lub - jeśli Rezerwujący nie wybrał opcji wpłaty zaliczki - od momentu rezerwacji Napoju alkoholowego - chyba, że wcześniej nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży.

 20. W przypadku, w którym Rezerwujący wybrał w formularzu rezerwacyjnym opcję odbioru Napoju alkoholowego poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu, rezerwacja zostaje anulowana wraz z bezskutecznym upływem ustalonego z Usługodawcą terminu odbioru Napoju alkoholowego.

§ 5 ZALICZKA

 1. Rezerwując Napój alkoholowy za pośrednictwem Stron informacyjnych, Rezerwujący może uiścić zaliczkę na poczet przyszłego zawarcia umowy sprzedaży Napoju alkoholowego, korzystając z dostępnych w ramach Stron informacyjnych metod płatności z góry.

 2. Rezerwujący może wybrać jeden z następujących sposobów wpłaty zaliczki:

  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

  2. za pomocą Google Pay;

  3. za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, w tym za pomocą usługi Pay-By-Link lub za pomocą karty płatniczej:

   • Visa,

   • Visa Electron,

   • MasterCard,

   • MasterCard Electronic,

   • Maestro.

 3. W przypadku wpłaty zaliczki za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 4. W przypadku wybrania opcji wpłaty zaliczki, zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 Dni roboczych od dokonania rezerwacji Napoju alkoholowego za pośrednictwem Stron informacyjnych.

 5. Usługodawca informuje, że w przypadku metod płatności wskazanych w ust. 2 lit. b. i c., ze względu na ich specyfikę, wpłacenie zaliczki jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji Napoju alkoholowego za pośrednictwem Stron informacyjnych.

 6. W przypadku wybrania opcji wpłaty zaliczki, Usługodawca przystąpi do realizacji usługi rezerwacji Napoju alkoholowego po wpłaceniu zaliczki przez Rezerwującego.

 7. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję wpłaty zaliczki, a nie wpłacił jej w terminie wynikającym z ust. 4 lub 5, rezerwacja Napoju alkoholowego zostanie anulowana.

 8. W przypadku, w którym rezerwacja Napoju alkoholowego zostanie anulowana, a Rezerwujący dokonał wpłaty zaliczki, Usługodawca zwróci Rezerwującemu całość wpłaconej przez Rezerwującego zaliczki niezwłocznie, a w przypadku Użytkownika uprzywilejowanego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym rezerwacja została anulowana.

 9. W pozostałym zakresie do zwrotu zaliczki na rzecz Użytkownika uprzywilejowanego postanowienie § 6 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio. 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy o bezpłatne świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego, zawartej z Usługodawcą na odległość, z zastrzeżeniem ust. 10, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 3. Aby Użytkownik uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Użytkownik uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego w związku z tą umową płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwracane przez Usługodawcę koszty zgodnie z ust. 6, obejmują także poniesione przez Użytkownika uprzywilejowanego koszty odbioru Napoju alkoholowego poza standardowymi godzinami otwarcia Punktu.

 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika uprzywilejowanego kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi uprzywilejowanemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Użytkownik uprzywilejowany.

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji, w tym dotyczących działania Stron informacyjnych lub usługi rezerwacji Napoju alkoholowego, Usługodawca prosi o ich kierowanie na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.  

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Stron informacyjnych jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na Stronach informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych podanych przez Rezerwującego poprzez Strony informacyjne, jest umożliwienie dokonania rezerwacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku są:

  • umowa o świadczenie usługi rezerwacji wybranego przez Rezerwującego Napoju alkoholowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) - w przypadku wybrania przez Rezerwującego opcji wpłaty zaliczki; oraz

  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego poprzez Strony informacyjne.

 4. Dane podane w związku rezerwacją za pośrednictwem Stron informacyjnych będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać umowa o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego;

  2. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Rezerwującego;

  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Rezerwującego lub Usługodawcę, związanych z rezerwacją dokonaną poprzez Strony informacyjne;

  4. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 2. W przypadku gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 2. W przypadku, w którym za pośrednictwem Stron informacyjnych Rezerwujący dokonuje czynności skutkującej obowiązkiem wystawienia faktury, Rezerwujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Rezerwujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z podmiotem innym niż Użytkownik uprzywilejowany, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

 6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika niebędącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118

02-593 Warszawa

Adres e-mail: innevino@innevino.pl

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

(*):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Data zawarcia umowy(*) ..........................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): ......................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta na Stronach informacyjnych INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7
 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Stron informacyjnych (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć w ramach Stron informacyjnych swoje indywidualne Konto. 

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 

Strony informacyjne – strona internetowa Usługodawcy (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca dokonywanie rezerwacji na dostępne w jej ramach Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://innevino.pl.

Usługodawca – INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852995, NIP 5213902893, nr REGON 386668517, kapitał zakładowy 5000,00 zł, adres e-mail: innevino@innevino.pl, numer telefonu: 790005835.

Ustawa – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.              

Użytkownik - podmiot korzystający ze Stron informacyjnych, zarówno Konsument, jak i podmiot niebędący Konsumentem. 

Użytkownik uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118, 02-593 Warszawa.

 2. Adres e-mail: innevino@innevino.pl

 3. Telefon: 790005835.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • aktywne konto e-mail,

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Konto może założyć wyłącznie Użytkownik, który ukończył 18 rok życia. 

 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii rezerwacji dokonanych przez Użytkownika w ramach Stron informacyjnych, sprawdzenie statusu rezerwacji czy samodzielna edycja danych Użytkownika.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w ramach Stron informacyjnych.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 5. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: innevino@innevino.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: innevino@innevino.pl.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.  

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w ramach Stron informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. Konto zostanie usunięte;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z Kontem;

  3. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 2. W celu realizacji swoich praw, Użytkownika powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 3. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4. 

 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

  1. konieczność dostosowania Stron informacyjnych do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Usługodawcy, 

  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,

  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 5. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: innevino@innevino.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie.

 7. W sytuacji gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 8. W przypadku ewentualnego sporu między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Użytkownikiem uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 9. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika niebędącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Regulamin newslettera

INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Stron informacyjnych, w tym informacje o ofertach lub promocjach.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).           

Strony informacyjne – strona internetowa Usługodawcy (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca dokonywanie rezerwacji na dostępne w jej ramach Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://innevino.pl.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter, zarówno Konsument, jak i podmiot niebędący Konsumentem.

Usługobiorca uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Usługodawca - INNEVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jana Karola Chodkiewicza 4/118, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852995, NIP 5213902893, nr REGON 386668517, kapitał zakładowy 5000,00 zł, adres e-mail: innevino@innevino.pl, numer telefonu: 790005835.

§ 2 NEWSLETTER

 1. Newsletter przeznaczony jest wyłącznie dla Usługobiorców, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby niespełniające tego wymogu nie powinny zapisywać się na Newsletter i przebywać na Stronach informacyjnych.

 2. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 4. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

 5. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Stron informacyjnych swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 7 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: innevino@innevino.pl.

 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: innevino@innevino.pl.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.  

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w ramach Stron informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy– wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres
  e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: innevino@innevino.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

 7. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 8. W przypadku ewentualnego sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl